Kontaktai:

Visus klausimus ar pasiūlymus siūskite: dagilis@militaria.lt
Nuolat ieškomi nauji nariai rekonstruoti partizanus ar sovietinę armiją.

2010 m. spalio 22 d., penktadienis

Pašventintas atkurtasis Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris

 Spalio 15 d. Daugėliškių miške (Ariogalos sen., Raseinių r.) buvo pašventintas atkurtasis Prisikėlimo apygardos štabo bunkeris, įrengtas 1948 m. ir naudotas kaip laikina partizanų susitikimų vieta.
           Eisena per Ariogalos miestelį grojant karinių oro pajėgų orkestrui.
                            Šventos mišios Ariogalos bažnyčioje.
 Čia žuvo penki partizanai: 1949 m. vasario 16 d. LLKS deklaracijos signataras Leonardas Grigonis-Užpalis, Juozas Tomkus-Gabrys, Aleksas Meškauskas-Elytė, Vytautas Kuzmickas-Sakaliukas ir partizanas, slapyvardžiu Banga. Juozas Zinius-Nemunėlis buvo suimtas gyvas.
                   Šventinamas paminklas ir atstatytas bunkeris.
          Pasakoja  partizanų ryšininkas Kęstutis Bersėnas-Stirniukas.

                                    Renginio akimirkos.

2010 m. spalio 11 d., pirmadienis

Partizanų fotografijos

Pateikiu kelias partizanų fotografijas kurios yra atklydusios pas mane.


Kilna Kazys 1904 02 19 gimė Lenkijoje, Lasko apskrities Sendzejovičiuose. Baigė Kauno Aušros gimnaziją.. 1928 09 08 baigus Karo mokyklą (X laida), suteiktas artilerijos leitenanto laipsnis, pa­skirtas 4 artilerijos pulko 11 baterijos jaunesniuoju karininku. 1930 05 13 perkeltas į pulko stabą iždininku. 1931 07 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Topo­grafijos skyrių (I laida), 09 05 perkeltas į I pėstininkų pulką 9 kuo­pos jaunesniuoju karininku. 1932 08 20 perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į administracijos (A) karininkus. 1935 08 26 perkeltas į Kariuomenės štabo Karo topografijos skyrių. 1936 10 29 pačiam prašant paleistas į ad­ministracijos karininkų atsargą. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai, įsitraukė į partizaninę kovą, buvo Dainavos apy­gardos Kazimieraičio rinktinės kuopos vadas (slap. Smakas). Suimtas 1945 06 11, kalintas Kaune, pabėgo. 1945 10 02 vėl suimtas, 1946 03 09 Karo tribunolo nuteistas 15 metų lagerio ir 5 metams tremties. 1946 03 28 išvežtas į lagerį Nachodkoje, kur 1947 08 04. 2000 06 23 pripažintas kariu savanoriu, 2000 07 26 suteiktas kapitono laipsnis (po mirties).
Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).
                          Kazys Kilna ir Ona Miliūtė vestuvių dieną (1930)

Atmintinų vietų lankymas

 Gryštant iš renginio aplankėme kelias partizanų žūties bei niekinimo vietas.

 Lietuvi niekada nepamiršk aukų ir šių žodžių:
                                       KOVOJOM ĄŽUOLAIS,
                                       PALŪŽOM ĄŽUOLAIS,
                                       ŠLAMĖSIM ĄŽUOLAIS TIEMS,
                                       KURIE LIETUVĄ MYLI.


Pirmoji aplankyta vieta Juozo Balčiaus-Balučio vadavietė.
Senasis paminklas pastatytas atgavus nepriklausomybę, ant buvusio bunkerio vietos, dabar perkeltas keletą žingsnių į šoną.

Dabartinis paminklas ir atstaytas bunkeris.

Antroji aplankyta vieta tai Jieznas. Aplankėme tuo metu buvusį miestelio pakraštį kur sovietiniai budeliai užkasdavo savo nukankintas aukas.

Senasis paminklas pastatytas atgavus nepriklausomybę.

Dabartinis paminklas pastatytas ant kalvelės kur ir buvo užkasami kankiniai.
Sovietinės architektūros grožis tarsi mėginimas nuslėpt savo budelių žiaurumus.

Dainavos partizanų apygardos 65-ųjų įkūrimo metinių minėjimas

2010.10.09 Druskininkuose teko dalyvauti Dainavos partizanų apygardos 65- ųjų įkūrimo metinių minėjime, bei Milžino būrio žūties inscenizacijoje. Kelios fotografijos iš partizaninio renginio.
                      Mes partizanai vyrs į vyrą, mes viešpačiai miškų....

2010 m. spalio 8 d., penktadienis

Rumšiškės

                              Miegos Tėvynės sodai  numylėti,
                              Ir vyšnios supsis į šerkšnų skaras.
                              Sugryšiu aš pro seną kaimo klėtį,
                              Pro tėviškės išlaužytas tvoras.

                              Bus Nemuno širdis nustojus plakti,
                              Žiema ledinį kaspiną išties.
                              Palauk manęs Kūčių žvaigždėtą naktį
                              Prie šulinio palinkusios svirties.

                              Bet nieks nelauks manęs,-
                              Namuos bus tuščia,
                              Beržai išgriautą tėviškę bylos.
                              Ir nieks nepalydės į dalią rūsčią,
                              Tik vienkiemy šuva piktai sulos.2010 m. spalio 6 d., trečiadienis

Kasmetinis partizanų ir politinių kalinių sąskrydis

Keli vaizdai iš kasmetinio partizanų ir politinių kalinių sąskrydžio ,,Su Lietuva širdy", kur turėjom nepaprastą garbę tapti Lietuvos partizanais.

2010 m. spalio 5 d., antradienis

Keli mūsų pagaminti mini filmukai

Nepamirškime aukų sukrautų ant 1944-1954 metų kovų laužo.


Įvairios fotografijos.

                                           Slėpkis, slėpkis, brolužėli,
                                           Aik žaliojon girelėn,
                                           Kad tu jaunas nepatektai
                                           Komunistų rankon.                      VISOS FOTOGRAFIJOS IŠ ASMENINIO ALBUMO.